Algemene voorwaarden Emotie therapie Freesense

Beroepsorganisaties CAT en GAT

Artikel 1:

Toepassing Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening/therapie/healing van Gea van den Akker en Emotie therapie Freesense.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “de therapeut” dan wel de’’ eft therapeut’’  ’’ N.L.P. coach’’ of de ‘’Healer’’ betreft dit Gea van den Akker.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’de cliënt/klant’’ betreft dit degene(n) die in behandeling komt/komen bij Emotie therapie Freesense.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’de ouders/verzorgers van de cliënt/klant’’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt/klant.

 

Artikel 2:  Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid.

  1. De therapeut/coach draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de lichamelijke noch geestelijke gezondheid van de cliënt/klant en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met, of voort komen uit de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand voor, tijdens of na de behandeling/sessie bij Emotietherapie Freesense. 
  1. De therapeut/coach is nimmer aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van meegenomen bezittingen naar de locatie van Emotie therapie Freesense en tijdens de behandelingen/sessies bij Emotie therapie Freesense.
  1. Het gebruik van eft en andere technieken bij Emotie therapie Freesense is geen vervanging voor een bezoek aan een arts of therapeut, en niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische hulp.

E.F.T is een interventie techniek; niet het enige middel (ook niet altijd het beste van alles) en sluit geen enkel ander middel uit.

Gebruik je gezonde verstand; eft of T.A.T. niet meer dan 2.5 uur per dag.
Emotie therapie freesense heeft een beroeps/bedrijf aansprakelijkheid verzekering bij:
https://www.batverzekeringen.nl/

 

Artikel 3:

Beroepscode CAT 2022

Gea van den Akker is aangesloten bij de beroeps vereniging CAT therapeuten, met de daarbij behorende CAT morele beroepscode, deze luid als volgt:

Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode

Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.

In geen enkel geval worden behandelingen gegeven,

producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de

intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier

dan ook.

Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen

de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.

In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.

Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts. 

Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.

Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.
meer weten over CAT? klik op de afbeelding bovenaan de pagina.

De informatie van Emotie therapie Freesense is met zorg samengesteld.

Desondanks is de informatie aan verandering onderhevig; er kunnen geen rechten en aansprakelijkheden worden ontleend welk voortvloeien uit eventuele onvolledigheid of onjuiste informatie of het verkeerd interpreteren van de informatie.

Eveneens kunnen er geen rechten en aansprakelijkheden worden ontleend aan links van derden uit de website of andere informatie van Emotie therapie Freesense.

 

Artikel 4

Privacy wet AVG:

1.UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Ik doe dit in een elektronisch cliënten dossier.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

ik doe mijn  best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, volgens de privacy wet.

Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut/coach.

De therapeut bewaart het dossier 20 jaar na afronding van de therapie met de klant/cliënt, daarna wordt het vernietigt.

  1. Derden mogen het dossier nimmer inzien tenzij de klant/cliënt hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  1. De klant/cliënt mag zijn dossier inzien, maar niet meenemen, dit dient de cliënt/klant schriftelijk aan te vragen bij de therapeut.

De therapeut zal zijn best doen dit op korte termijn mogelijk te maken, tenzij er dringende redenen zijn om dit te weigeren.

 

Artikel 4:

Klachten procedure

Mocht de klant/cliënt, ondanks dat de therapeut haar uiterste best doet, toch een klacht hebben, dan dient de klant/cliënt dit binnen 14 dagen mondeling dan wel schriftelijk aan te geven bij de therapeut.

Klachten worden ten alle tijden binnen twee weken behandeld.

Emotie therapie-freesense is aangesloten bij Gat (geschillen alternatieve therapeuten).

Het Gat is erkend door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (klik op de afbeelding boven aan)

 

Artikel 5:

Afspraken maken/annuleren.

Afspraken dienen via telefoon of via whats-ap te worden gemaakt. Het annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch/whats-ap en uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Bij geen of niet tijdige annulering wordt half tarief in rekening gebracht.

De therapeut behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks eenmaal te verhogen.

 

Artikel 6

Betaling.

  1. De betaling dient contant of per pin (indien aanwezig) te geschieden direct na elke behandeling/sessie.
  1. Emotie therapie Freesense behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van betaling een incassobureau in te schakelen.

De kosten hiervoor zijn voor rekening van de cliënt/klant. 

 

Hoewel er met E.F.T. verbluffende resultaten worden geboekt, kunnen en willen Gea van den Akker, deze website en Emotie therapie Freesense  geen verantwoordelijkheid dragen voor jouw leven omdat je deze tool (E.F.T.) wil of gaat gebruiken, met of zonder therapeut.

Als je deze technieken gaat gebruiken moet je er mee akkoord gaan om de volledige verantwoording voor jezelf  te nemen.

Kun of wil je niet akkoord gaan met deze voorwaarden, klik dan op het rechter kruisje boven aan deze site om deze te verlaten.